Accessing Forest School

Mae Ysgol Goedwig yn cael ei gyflwyno gan Arweinwyr Ysgol Goedwig sydd wedi eu hyfforddio, ac mewn safleoedd yn y goedwig sydd wedi eu dewis yn ofalus.

Mae rhai Arweinwyr Ysgol Goedwig yn gweithio’n annibynnol, yn cynnal rhaglenni Ysgol Goedwig ar gyfer ysgolion, grwpiau yn y gymuned ac unigolion. Mae rhai o’r Arweinwyr Ysgol Goedwig yn aelodau o Gymdeithasau Ysgol Goedwig neu o gwmnїau di-elw. Mae rhai Ysgolion Coedwig ynghlwm wrth fannau arbennig megis parciau gwledig a choedwigoedd cymunedol.

Mae rhai grwpiau, gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid a grwpiau yn y gymuned, yn darparu Ysgol Goedwig yn fewnol. Defnyddiant eu staff hyfforddedig eu hunain i hyfforddi eraill yn y fan a’r lle. Yn ogystal â rhannu arferion da, gall y grwpiau hyn sefydlu Cytundebau Gwasanaethu Mewn Swydd i rannu Arweinwyr rhwng y grwpiau.

Gallwch ddod ag Ysgol Goedwig at eich grŵp drwy brynu gwasanaeth Arweinwyr Ysgol Goedwig annibynnol a / neu drwy hyfforddi eich staff eich hun. Yn y naill achos neu’r llall, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu’n gyntaf ag Ymarferwyr Ysgol Goedwig eraill yn eich ardal chi.

Byddai dod yn aelod o Ysgol Goedwig Cymru yn eich helpu i ddefnyddio Ysgol Goedwig. Byddai Ysgol Goedwig Cymru yn darparu cyngor a gwybodaeth ar rwydweithiau rhanbarthol, ar safleoedd Ysgol Goedwig yn eich bro, ac ar sefydlu Ysgol Goedwig, ac yn hyrwyddo cysylltu gydag ymarferwyr eraill sy’n gweithio yn eich bro neu eich grŵp cleient.

Mae Ysgol Goedwig Cymru yn argymell y dylai Ysgol Goedwig, er mwyn gweithredu’n effeithiol, gadw at y canllawiau canlynol:

Staff a Safle

 • Bod y staff a’r gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant
 • Nifer bach o blant i bob oedolyn
 • Coedwig leol, neu lecyn arall lle mae coed yn tyfu, er mwyn hybu cysylltiadau gyda chymuned y fro

Polisїau a Gweithdrefnau

 • Llawlyfr cyfoes sy’n trafod: iechyd a diogelwch, amddiffyn plant, polisїau’r amgylchedd ac asesiadau risg
 • Trefn adolygu a gwerthuso datblygiad y cyfranogwyr
 • Ymrwymo i dderbyn adolygiadau o’r tu allan ac i rannu arfer da gydag Ysgolion Coedwig eraill

Fframwaith

 • Yn digwydd dros gyfnod hir, yn ymweld â’r un safleoedd droeon a chan gadw at yr un arweinwyr
 • Wedi’u seilio ar gyflawni tasgau bychain
 • Yn digwydd o fewn fframwaith strwythuredig
 • Yn digwydd o fewn fframwaith lle rydym yn annog plant i chwarae fel y mynnant, gan wybod y byddant, trwy chwarae, yn dysgu, yn tyfu, yn herio ac weithiau’n syml yn rhydd i fod

Hyblygrwydd

 • Byddwch yn hyblyg ac yn barod i ddilyn trywydd wedi’i bennu gan ddefnyddwyr
 • Cefnogwch waith dysgu’r unigolyn

Gwerthoedd

 • Canolbwyntiwch ar adeiladu hunan-barch a hunan-hyder
 • Meithrinwch gyd-weithredu
 • Meithrinwch ymwybyddiaeth o’r amgylchedd
 • Byddwch ag agwedd gyfrifol a rhagweithiol tuag at cynaladwyedd coedwigoedd
 • Byddwch yn agored i bawb
 • Hybwch ddysgu
 • Byddwch yn ddifyr

Mae Ysgol Goedwig Cymru yn argymell y dylai’r holl fudiadau sy’n prynu rhaglenni Ysgol Goedwig sicrhau eu bod wedi gweld dogfennau cyfoes ar gyfer y canlynol:

 1. Tystysgrif OCN/BTEC Lefel 3 ar gyfer Arweinydd/Ymarferydd Ysgol Goedwig
 2. Adroddiad cyfoes ac ar lefel uwch gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol
 3. Tystysgrif Cymorth Cyntaf dilys
 4. Tystysgrifau yswiriant dilys – Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ar gyfer y staff a’r safle
 5. Llawlyfr staff a ddylai gynnwys y dogfennau cyfoes hyn:
  • Asesiadau risg ar y safle, y gweithgareddau a’r staff
  • Polisi Iechyd a Diogelwch a Threfniadau Argyfwng
  • Polisi a Threfniadau Amddiffyn Plant
  • Cynllun Rheoli Coedwigoedd
  • Trefn gwerthuso gwaith dysgu’r cyfranogwyr a’u datblygiad personol

Pan fod modd dewis rhwng gwahanol ddarparwyr lleol, efallai y bydd darpar-gleientiaid yn galw am gael gweld:

 • cymwysterau proffesiynol ychwanegol ac hyfforddiant pellach
 • rhestr grwpiau cleient a phrosiectau cynt
 • cymeradwyaeth cyfranogwyr cynt a’u hadborth

Forest School is delivered by trained Forest School Leaders in carefully managed woodland settings.

Some Forest School Leaders work independently, running Forest School programmes for a variety of schools, community groups and individuals. Some of these FS Leaders are organised into FS Associations or not for profit companies. Some Forest Schools are attached to specific sites such as country parks and community woodlands.

Some groups, including schools, youth and community groups deliver Forest School in–house using their own trained staff and local site. In addition to sharing good practice, these groups may set up In-Service Agreements allowing the sharing of Leaders between groups.

You can access Forest School for your group by buying in independent Forest School Leaders and/or by training your own staff. In either case, a good first step is to make contact with other Forest School Practitioners in your area.

Becoming a member of FSW will help you to access Forest School by providing advice and information on regional networks, local FS sites, setting up a FS, and by putting you in contact with other practitioners working in your locality or with your client group.

FSW recommends that to be most effective, a Forest School should have the following elements:

Staff and Site

 • Trained staff and volunteers
 • A high adult to child ratio
 • A local woodland, or some other natural setting with trees, encouraging links with the local community

Policy and Procedure

 • An up to date Handbook including: health & safety, child protection and environment policies and risk assessments
 • An element of review and evaluation of participants’ development
 • Commitment to external reviews and sharing of good practice with other Forest Schools

Framework

 • Take place over an extended period, with repeat visits and the same leaders
 • Be based around small achievable tasks
 • Take place within a structured framework
 • Take place in a framework in which we encourage children to play as they choose, knowing that through their play they are learning, growing, challenging and sometimes just being

Flexibility

 • Be flexible and user-led
 • Support individual learning

Values

 • Focus on building self-esteem and self-confidence
 • Encourage co-operation
 • Raise awareness of the environment
 • Have a responsible and proactive approach towards the sustainability of the woodlands
 • Be open to all
 • Encourage learning
 • Be fun

FSW recommends that all organisations purchasing Forest School programmes should ensure that they have seen up to date documentation of the following:

 1. OCN/ BTEC Forest School Leader/Practitioner Award at Level 3
 2. Current and enhanced CRB disclosure
 3. Valid First Aid certificate
 4. Valid Insurance certificates ~ Public Liability for staff and site
 5. Staff Handbook which should include up to date copies of:
  • Risk Assessments for site, activities and staff
  • Health & Safety Policy and Emergency Procedures
  • Child Protection Policy & Procedures
  • Woodland Management Plan for site
  • Procedure for evaluation of participants’ learning and personal development

Where there is a choice of local providers, prospective clients may also want to see:

 • additional professional qualifications and training
 • list of previous client groups and projects
 • recommendations and feedback from previous participants